Chiếu

Giấc mơ của một cái chiếu có nghĩa là đau đớn và vấn đề sắp tới.