Bịt miệng

Mơ thấy mình bị bịt miệng có nghĩa là một sự phụ thuộc đè nặng lên chúng ta. Nếu chúng ta tháo gỡ được sự bịt miệng, chúng ta sẽ tìm thấy sự giải thoát. Nếu chúng ta bịt miệng ai đó có nghĩa là chúng ta sẽ phạm phải sự bất công, trừ khi người đó là người khác giới, điều đó có nghĩa là bị thu hút.