Máy bay

Freud và những người theo ông quy kết một biểu tượng tình dục nam đặc trưng cho bình diện liên quan đến sự kích thích tình dục và mong muốn về một mối quan hệ yêu đương. Nhưng những cách giải thích khác chỉ ra rằng giấc mơ về một chiếc máy bay cho thấy mong muốn vươn lên nhanh chóng của chúng ta, để đạt đến một cấp độ xã hội cao hơn, nghề nghiệp hoặc tinh thần. Nhưng tham gia vào tham vọng này còn có nỗi sợ rằng khát vọng của chúng ta là không tưởng, bởi vì nếu máy bay rơi, nó sẽ dẫn chúng ta vào một thảm họa.