Từ thiện, Bố thí

Bố thí làm tăng thêm sự giàu có bất ngờ. Nhận chúng sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng.