Liếm

Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng ta sẽ chia sẻ với những người thân yêu của mình.