Lectern

Nó chỉ ra rằng bạn muốn có những hoạt động khác đi chệch khỏi mối quan tâm của bạn.