Giống nho

Kinh doanh hoặc công việc rủi ro nhưng hiệu quả. Hạnh phúc phân tâm.