Người mang tiêu chuẩn

Sắp thăng tiến công việc, tính đến chuyện chiến đấu.