Cà rốt

Ăn cà rốt có nghĩa là những bí mật được khám phá, những người hầu hoặc nhân viên trung thành. Một cánh đồng rải đầy cà rốt có nghĩa là lợi ích bất ngờ.