Lục bình

Trong những giấc mơ, loài hoa này được lấy làm biểu tượng của tình bạn và lòng nhân từ.