Máy khoan

Sử dụng máy khoan: người không thích hợp và ngu ngốc sẽ khiến bạn gặp khó khăn. Những bức xúc nhất thời. Tình yêu thất bại, bất hạnh.