Chèo thuyền

Trong vùng nước lặng, nó có nghĩa là an ninh trong kinh doanh, công ty hữu ích và có lợi. Chèo thuyền trong vùng nước gặp khó khăn là dấu hiệu của sự bất hòa, đau đớn, buồn phiền và sợ hãi.