Phiền não

Nằm mơ thấy một trạng thái đau khổ sâu sắc có nghĩa là bất ngờ lớn sắp đến.