Đồ cạo râu

Hãy coi chừng những kẻ xu nịnh. Họ sẽ lạm dụng với sự tin tưởng của bạn.