Quả sung

Ăn chúng, vấn đề được giải quyết. Cây sung có nghĩa là sức khỏe và tài lộc. Vả khô có nghĩa là khó khăn và vất vả.