Điêu khắc

Nếu chúng ta nhìn vào các tác phẩm điêu khắc, nó báo trước những mối quan hệ hữu ích và dễ chịu. Nếu chúng ta thấy mình đang làm một tác phẩm điêu khắc và nhận ra những người mà chúng ta đang làm mẫu thể hiện mong muốn của chúng ta trong việc giáo dục và uốn nắn nhân vật của họ.