Kashmir

Ai mơ về điều đó, thích xa hoa và từ bỏ mọi phẩm hạnh.