Automaton

Nó chỉ ra rằng chúng tôi đang từ bỏ các sáng kiến ​​sáng tạo mới. Chúng tôi đang bị kẹt.