Thuê

Nếu chúng tôi đang trả nó, điều đó cho thấy sự cải thiện tài chính. Nếu bạn cho thuê tài sản của mình, điều đó cho thấy không có khả năng quản lý doanh nghiệp của bạn. Cho thuê tài sản có nghĩa là ai đó từ môi trường của bạn sẽ cố gắng thống trị bạn.