Từ chức

Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta rất độc đoán với những người phụ thuộc vào chúng ta.