Chữ N

Nhắc lại những điều đã nói bằng chữ N, chữ N trong giấc mơ có thể được hiểu là sự thành công vượt bậc, sau nhiều khó khăn hay nhiều thăng trầm mà bạn đã gặp phải.