Thủy triều

Nằm mơ thấy thủy triều dâng cao hay thấp nên được giải đoán bằng cách xem xét tất cả các ý nghĩa đã được đề cập trong giấc mơ biển. Ngoài ra, nếu chúng ta thấy thủy triều dâng lên thì điều này cần được hiểu như một lời cảnh báo để luôn cảnh giác trước những khó khăn có thể xảy ra trong tương lai gần. Nó sẽ ngược lại nếu thủy triều trong giấc mơ của chúng ta xuống thấp.