Con đường

Đường hẹp, quanh co đồng nghĩa với những rắc rối và sự kiện không lường trước được trong công việc. Một con đường thẳng có nghĩa là niềm vui và sự thịnh vượng.