Lạc đà

Nó đại diện cho một dấu hiệu của doanh nghiệp mới hoặc dự án thành công.