Tính toán

Chúng đại diện cho tình trạng nền kinh tế của chúng ta. Nếu chúng ta giải quyết được chúng, điều đó cho thấy rằng chúng ta sẽ nhận được những lợi ích tốt. Nếu chúng ta không giải quyết được chúng, chúng ta nên dự kiến ​​các vấn đề tài chính.