Mare

Ngựa cái tốt và đẹp có nghĩa là hôn nhân hạnh phúc và mối quan hệ hài hòa. Ngựa xấu có nghĩa là ngược lại. Cưỡi ngựa cái có nghĩa là chiến thắng kẻ thù và giải quyết vấn đề. Nhìn thấy một con ngựa cái chạy có nghĩa là rủi ro hoặc nguy hiểm có thể được khắc phục.