thẻ

Chơi, nguy cơ khuất phục trước sự cám dỗ bạo lực. Sử dụng lý do của bạn.