Trọng tài

Mơ thấy trọng tài có nghĩa là một cuộc chiến nội bộ giữa lý tưởng và giá trị của chính bạn và lý tưởng và giá trị của người khác.