Đồng tiền

Của đồng, nguy cơ bệnh tật hoặc tử vong. Của vàng, lòng tham và tham vọng cực đoan.