Trang sức

Mua hoặc sở hữu đồ trang sức có nghĩa là tương lai thịnh vượng.