Lời thậm tệ

Các hành động có hậu quả quan trọng và dứt điểm.