Bộ lạc

Nó đại diện cho vòng tròn các mối quan hệ đã thực hiện trong cuộc sống của bạn.