Sự khinh bỉ

Những hành vi thiếu suy nghĩ và thiếu kiểm soát sẽ gây ra cho bạn những tai họa không thể cứu vãn.