Bạc

Nếu chúng ta tìm thấy một thỏi bạc hoặc bạc kim loại, thì điều đó cho thấy rằng chúng ta sẽ nhận được một lợi ích quan trọng thông qua một người phụ nữ. Nếu thỏi bạc hoặc bất kỳ đồ vật bằng bạc nào khác bị đen, thì nó thể hiện khả năng bị tổn thất nghiêm trọng do những gì mà đồ vật đó tượng trưng, ​​và nếu nó không có ý nghĩa, tổn thất sẽ được quy cho một người phụ nữ. Nằm mơ thấy đồng bạc thì chúng ta nên xem thêm ý nghĩa của từ ” tiền ” nhé.