Giáo hoàng, Linh mục

Đôi khi nó có thể chỉ ra một khát vọng thực sự đối với chủ nghĩa thần bí và sự thật. Hầu hết thời gian giấc mơ như vậy có nghĩa là đối mặt với một vấn đề hoặc một mối quan tâm đạo đức, trong giấc mơ chúng ta nhớ đến những linh mục mà chúng ta đã gặp trong cuộc sống. Trong trường hợp này, ý nghĩa như sau: Nếu chúng ta là những người tin Chúa, nó báo trước một sự giúp đỡ quan phòng, sự thoải mái, của cải vật chất và tinh thần tăng lên. Nếu chúng ta không phải là tín đồ, nó thông báo những điều xấu xa và tai họa trừ khi chúng ta nói, trong trường hợp đó, nó thông báo về sự kết thúc của những tệ nạn của chúng ta.