Thiền, Suy ngẫm

Thông báo một khoảng thời gian không chắc chắn và thẩm vấn.