Các biện pháp

Để thực hiện các biện pháp chỉ ra rằng chúng ta nên xem xét các đặc điểm của một tình huống trước khi thực hiện. Nhìn thấy một người thực hiện các biện pháp, chúng ta sẽ được quan sát và phê bình trong hành vi và hành động của chúng ta. Đo lường chống lại một người, không khí xung đột không mong muốn.