Nhà tế bần, bệnh viện

Nó có thể phản ánh nỗi sợ bệnh tật. Đôi khi nó dự đoán những khó khăn do sự gian ác của người khác. Nếu chúng ta đến thăm một trại tế bần hoặc bệnh viện, đó là một lời cảnh báo rằng chúng ta phải chuyển đi càng sớm càng tốt khỏi một cơ sở kinh doanh mà chúng ta đã để mình bị mắc kẹt.