Diệc

Một số người xung quanh bạn sẽ phản bội bạn và đặt bạn vào một tình huống tế nhị.