Sơ tán

Từ một ngôi nhà cho biết một tin buồn. Từ một địa phương sử dụng chuyên nghiệp là một dấu hiệu của sự thay đổi trong hoàn cảnh của bạn. Từ một con tàu thông báo nợ tài chính.