Sách Phúc Âm

Đọc một đoạn phúc âm có nghĩa là mong muốn và tìm kiếm sự bình an thuộc linh.