Bản sao

Bạn cảm thấy nghi ngờ về những người xung quanh mình.