Bằng cấp

Để nhận được nó cho thấy sự khác biệt và phần thưởng trong công việc của bạn. Không đạt được nó có nghĩa là bạn phải sửa đổi kế hoạch của mình cho phù hợp.