Dư thừa

Những hy vọng về tình cảm hay nghề nghiệp đều thất vọng.