Thương gia, Đại lý

Làm ăn thành công, lợi nhuận dồi dào.