Va chạm

Nếu ai đó đâm vào chúng tôi, điều đó cho thấy mối quan tâm về nghề nghiệp hoặc gia đình. Nếu chúng ta đánh ai đó, điều đó cho thấy rằng chúng ta không có biện pháp phòng ngừa thích hợp để đạt được mục tiêu của mình.