Tinh tinh

Một con tinh tinh phản ánh tính cách bản năng của chúng ta và là lời kêu gọi chúng ta phát triển nhân cách của mình lên một cấp độ cao hơn.