Dây

Sử dụng suy nghĩ thông thường. Đừng chi tiêu quá mức.