Thông thoáng

Bạn nên nghiên cứu việc thực hiện các dự án của mình chăm chỉ hơn.