Thẩm quyền

Nếu ngày trước bạn đã từng tiếp xúc với các đại lý thì giấc mơ này không quan trọng. Nếu bạn không có, nó chỉ ra rằng người mơ có một xung đột thân mật nghiêm trọng.